Në Japoni kanë filluar pro.vat e para kli.nike të vak.sinës së parë poten.ciale kun.dër koronavi.rusit

Sipas lajmit të agjencisë Kyodo, mësohet se vak.sina e ADN-së e prodhuar nga kompania AnGes u aplikua tek 30 pers.ona të shënde.tshëm në spitalin universitar të qytetit Osaka.

Në praktikën kli.nike të kryer me dy vak.sina intr.amusku.lare në çdo subjekt prove, theksohet se subjektet provë janë ndarë në dy grupe dhe se një grupi i janë dhënë do.za në sasi më të madhe.

Bëhet e ditur se personat do të mbahen nën vëzh.gim përgjatë tetë javëve.

Nëse besueshmëria e vak.sinës përcaktohet në fazën e parë të testeve, atëherë AnGes do të rrisë numrin e subjekteve pr.ovë në 400.

Pritet që prodhimi në seri të fillojë deri në vjeshtë 2021 duke marrë miratimin e qeverisë për besueshmërinë dhe efektin e vak.sinës së parë pote.nciale kun.dër CO.VID-19 në Japoni.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here