Një 40-vjeçar shqiptar ak uzo het për dhu në. Ai dys hohet se u pë rpoq të kap te me zo r nënën 57-vjeçare të ish-të da shurës së tij.

Death toll rises in Italian prisons as inmates riot over COVID-19 rules | Euronews

Për këtë arsye E.S., 40 vjeç nga Shqipëria, do të duhet të përgjigjet para a utorit eve italiane. Ngjarja dysh ohet se ka ndodhur në Montebelluna në Shkurt 2018.

Historia, siç raportohet nga Treviso Today, fillon me një marr ëdh ënie që përfu ndoi keq. Shqiptari i jep fund mar rëdhë nies me të dashurën, por vijon ta pe rse kutojë ish-in me telefonata, ndje kje dhe kërk esa për takime. Për këto fakte E.S. u gj ykua dhe u dë nua nha gjyk ata e Shka llës së parë me 5 muaj bu rgim.

“Në atë moment – tha gruaja – ai më ka pi kr ahët me fo rcë, duke më s htrën guar fort. Pastaj më ka pi nga krahu i djathtë dhe më tër hoqi zva rrë deri në c epin e murit.

Më k api fo rt te mjekrra dhe me dorën e majtë më bl lokoi nof ullën ndërsa me të djathtën më le dhatoi g jok sin”. Gruan e sh petoi nje  bu rre.

Policia Italiane 1

/RDA News

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here