Javën e kaluar në rubrikën “Ka një mesazh për ty”, his toria e Gentës dhe familjes Haxhiaj përlo ti të gjithë publikun.

Genta i kishte dh uruar një pjesë të më lçisë, kr yefamiljarit të fam iljes Haxhiaj, Lulzimit, 50 vjeç, gjest i cili i hab iti të gjithë.Genta u shpreh se e kishte bërë këtë për ba bain e saj i cili ka ndë rruar j etë, por këtë veprim nuk ja ka treguar fa miljes,

Këtë his tori Genta ja kishte treguar mamasë së saj, por sikur i kishte ndo dhur një shoqeje dhe e ëma nuk e kishte pr itur mirë.Pasi hi storia u bë pu blike, Genta ja ka treguar më në fu nd fa miljes dhe i pari që e ka m arrë vesh ka qenë vë llai i cili i ka p uthur këmbët.

“Mami u sho kua, akoma s’e ka ma rrë veten. Komentet pozitive të njerëzve më kanë nd ihmuar shumë në këtë si tuatë, pasi nga to fam ilja ime mo ri shumë f orcë”, ka treguar Genta për “E diela shqiptare”.

.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here