Një ngja rje është regjistruar në Kashar. Një ga zetare ka rën ë pr e e dhu nës fi zike dhe psiko logjike nga i das huri i saj, i cili e ka m arrë for cërisht në ma kinën e tij.

Ga zetarja Dorjana Bezat rap orton për ‘BalkanWeb’ se 40-vje çarja, është dhu nuar fi zikisht nga i da shuri i saj, një 35-vje çar, dhe më pas është ma rrë me fo rcë nga ai në makinë, në ve ndin e saj të punës.

Pas sinja lizimit për rastin po licia arr estoi 35-vj ecarin me inicialet A.K.

.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here