Një rast i veçantë na vjen nga Fi.eri, nga një grua, e cila kërkon të ‘he.që qaf.e’ dashn.or.en e burrit të saj.

E rev.olt.uar na ajo çfarë i gjeti të shoqit në telefon, gruaja kërkon që lush.njarja të d.egje.ner.ohet publikisht, sepse vetëm kështu mund ta kuptojë se nuk mund të f.utet mes një çifti dhe të shkat.ërro.jë një familje.

“e rev.oltu.ar po ju tregoj këtë foto to.pI.ess që dash.nor.ja e cila është nga Lus.hn.ja i ka dërg.uar tim. sh.qi, Ia g.jeta në t.elefon.

Jam e lem.e.risur, po ju lutem postojeni foton siç është edhe emrin, ta dini është e martuar dhe me dy fëmijë.

Le të marrë ajo dën.im.in pu.bl.ik”, shkruaj ajo në meszhin e saj që ka zgjedhur të mos pu.bli.kojë foton e plotë të lus.hnj.ares si dhe emrin e saj.

.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here