Miranda Markja, gr uaja e cila vr.a.u vje hrrën e saj, pasditen e së shtunës në fshatin Burim të Maqellarës në Dibër, ka re fuzuar të flasë në po lici.

Ndërsa fam iljarët e saj, që kanë dë.shmuar për gr upin het imor, kanë treguar se ajo v.u.an nga pr.o.bleme ps ikologjike.

Gjashtë orë pas ek.ze.ku.timit të vj eh rrës nu sja i ka telefonuar ba shkëshortit, i cili shiste në tregun e qytetit, duke e njoftuar për ngja rjen e nd odhur. Djali i Nazmie Markjas sapo ka m arrë la jmin është kthy er me ur.gje.ncë në shtëpi dhe e ka gjetur nënën të paj.etës. Ndë rkohë, në banesë ka gjetur gr uan e tij, e cila as fli ste as reag onte pas ngj arjes.

K.ri.m.i br enda fa miljes ndo dhi mbrëmjen e 10 prillit në Maqellarë të Dibrës. Miranda Markja, 44 vj eçe vr.a.u me t.hi.kë vj ehr rën e saj, 74-vje çaren Naile Markja. Nu sja fsh ehu k.r.min për 6 orë. Dja li i të ndj erës zbu loi ngja rjen e rë ndë dhe njo ftoi po licinë. Aut orja dy.s.hohet se v.u.an nga pr.obl.eme të shë ndetit m.en.dor ndërsa nu se e vj ehrrë kanë pa tur pr.obl.eme të hershme.

.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here