Qytetarët jo-BE kanë të drejtë për pension social

Le të shohim së bashku në cilat raste është e mundur të aplikoni për një ndihmë sociale për prindërit e moshuar të huaj dhe të shmangni gabimet dhe penalizimet.
Ndihma sociale për të huajt: si funksionon, kush është i përshtatshëm dhe sa merrni

Ndihma sociale është një formë e mbështetjes për qytetarët e moshës 67 vjeç e lart, të cilët kanë të ardhura të ulëta.
Por cilët janë subjektet që mund të kenë përfitimin nga të ardhurat

Forma e mbështetjes së të ardhurave e ofruar për disa vite në Itali për të shkuar për të paguar pensionin klasik për jo-tutorë të llojeve të tjera (prandaj në një situatë të vështirë) quhet çek shoqëror.

Në vitin 2016, duke parë vlerësimet e përgjithshme për jetëgjatësinë në Itali, pragu u rrit në 65 vjet dhe 7 muaj. Nga 2019 dhe gjatë gjithë vitit 2020, deri në një azhurnim të ri, është 67 vjeç.
Cilët shtetas të huaj mund të kenë këtë përfitim?

Kushdo që mund të provojë qëndrimin aktual dhe të zakonshëm në Itali mund të paraqesë kërkesën.

Provoni që keni qëndruar legalisht, në mënyrë të vazhdueshme, për të paktën dhjetë vjet në territorin kombëtar (pra dhjetë vjet qëndrimi).

Për më tepër, ata që vërtetojnë mungesën e të ardhurave ose praninë e të ardhurave që nuk e kalojnë shumën aktuale vjetore të ndihmës sociale, nëse kërkuesi është i pamartuar. Nëse, nga ana tjetër, është i martuar, ai nuk duhet të kalojë dyfishin e shumës së ndihmës sociale për vitin aktual.
Çfarë leje qëndrimi është e nevojshme për të aplikuar për kontroll?

Kërkesa mund të paraqitet edhe nga shtetas të huaj, por vetëm nëse ato janë në përputhje me këto kushte

shtetas jo-anëtarë të BE-së me statusin e “refugjatit politik” ose “mbrojtjes plotësuese” (dhe bashkëshortëve të tyre të ribashkuar) me një leje qëndrimi të BE-së ose KE-së për banorët afatgjatë
qytetarë jo të BE-së me leje qëndrimi afatgjatë të KE / BE;
Qytetarët e BE-së të cilët janë regjistruar në regjistrin e komunës së banimit ose posedojnë kartën e qëndrimit të një shtetasi të BE-së (ajo e lëshuar para datës 11.04.2007) por edhe anëtarët e familjes së tyre të ribashkuar;
shtetas të huaj me shtetësi të dyfishtë (d.m.th. ai i vendit të tyre dhe pasaporta italiane e marrë më pas)

Shtetasit e huaj duhet gjithashtu të provojnë se kanë qëndruar në Itali për të paktën 10 vjet, një kërkesë themelore. Ky është regjistrimi i regjistrit në vendbanimin e një komune.

Studim i thelluar: Bashkimi familjar i prindërve të huaj
Shuma e ndihmës sociale për 2021

Mbështetja në formën e një ndihme sociale u konfirmua nga qeveria edhe për vitin 2021 me një shumë vjetore prej 5,983.64 € (që korrespondon me 460,28 € në muaj) për subjektet e pamartuara. Për çiftet e martuara do të jetë dyfish, pra 11,967,28 €.Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here